Uslovi korišćenja

                                                                                                                      

USLOVI KORIŠĆENJA

 

Poštovani potrošači,

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja i na taj način se informišete o radu ovog Servisa, uslovima prodaje robe, načinima plaćanja, isporuci i ostalim pravima i obavezama. Ovi uslovi korišćenja, njihovim prihvatanjem, postaju sastavni deo Ugovora o prodaji na daljinu.

 

OPŠTE ODREDBE

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem Servisa koji se nalazi na Internet adresi www.autohub.rs (u daljem tekstu: Servis). Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža AUTO PARTS ONLINE DOO BEOGRAD, sa sedištem u Republici Srbiji, 11030 Beograd, ul. Belo vrelo br. 1, matični broj:  21549282, PIB: 111835908 u čijem je vlasništvu (u daljem tekstu: Društvo).

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Društva i svakog pojedinog korisnika Servisa. Društvo omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom Servisu i korišćenjem Servisa, korisnici pristaju da postupaju u skladu sa Uslovima korišćenja i na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Društva putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

INTEGRITET SERVISA

Servis je namenjen Internet prodaji auto delova u okviru registrovane delatnosti Društva.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Društvo ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane Društva kao isključivog nosioca autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Društva i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

 

USLOVI PRODAJE

KREIRANJE PORUDŽBINE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Prodaja robe preko Servisa smatra se prodajom na daljinu. Ugovor na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) je ugovor zaključen između trgovca (prodavca) i potrošača (kupca) u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca (prodavca) i potrošača (kupca), isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja;

 

Osnovna obeležja robe detaljno su opisana i dostupna na Servisu. Sve fotografije na Servisu su u opisne svrhe i samo približno opisuju svojstva robe. Prilikom odabira robe za vozilo kupac je dužan da se pridržava tehničkih uputstava koja propisuje proizvođač vozila.

Kupac kreira porudžbinu putem Servisa. U porudžbini kupac opredeljuje motorno vozilo za koje mu je potreban rezervni deo, zatim vrstu rezervnog dela, proizvođača i količinu, odnosno broj potrebnih komada. U svom nalogu, koji se kreira nakon opcionog izbora registracije, kupac može dodati i više od jednog vozila za koje kupuje rezervne delove, kao i broj šasije, broj registarskih oznaka za svako od vozila ili neki drugi podatak za rasprepoznavanje.

U porudžbenici kupac ostavlja sledeće podatke: ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica, mesto i adresu prebivališta/sedišta, e-mail adresu, broj telefona, način plaćanja i adresu isporuke. Kupac dobija potvrdu porudžbine na e-mail adresu i/ili sms putem, kao i instrukcije za plaćanje ukoliko je kao način plaćanja naveo plaćanje preko računa.

Kupcu će u elektronskoj formi biti dostavljeni: Predugovorno obaveštenje, Ugovor o prodaji na daljinu, Obrazac za odustanak od ugovora o prodaji na daljinu, kao i zahtev za reklamaciju.

Kupac se obavezuje da isplati cenu i preuzme robu, dok je Prodavac obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik.

Kupac zaključenjem Ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

1) osnovnim obeležjima robe;

2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona i adresi elektronske pošte na koju kupac može da izjavi reklamaciju;

3) prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti kupcu na teret;

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;

6) načinu izjavljivanja reklamacije prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;

7) pravu kupca na odustanak od ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;

8) obavezi kupca da snosi trošak povraćaja robe u slučaju da odustane od ugovora i nadoknadi prodavcu razumne troškove u vezi sa odustankom,

9) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa zakonom;

10) postojanju ugovornog odnosa između prodavca i poštanskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu;

11) mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

 

PLAĆANJE CENE

Prodajna cena robe istaknuta je uz svaki pojedinačni artikal na Servisu. Sve cene na Serisu su izražene u zvaničnoj valuti Republike Srbije i sva plaćanja se vrše u dinarima.U cenu robe je uključen porez na dodatu vrednost (PDV) i nema skrivenih troškova.Kupac je u obavezi da za robu koja je predmet prodaje isplati prodavcu cenu na jedan od sledećih načina, po izboru kupca:

-        Pouzećem, prilikom isporuke robe,

-        Preko računa, opštom uplatnicom, nalogom za prenos (u banci ili pošti) ili e-bankingom u roku od 24 sata od dobijanja instrukcija za plaćanje od strane prodavca ili

-        Karticom (Visa, Visa Electron, MasterCard ili Maestro platna /debitna/ kartica). Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje. Odabirom ovakvog načina plaćanja podaci o kupčevoj platnoj kartici ni jednog trenutka neće biti dostupni prodavcu.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu prodavca.

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica gore navedenih, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

ISPORUKA ROBE

Prodavac je dužan da kupcu preda robu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora za robu koja se nalazi na domaćem lageru.

Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora, odnosno kada je prodavac potvrdio porudžbinu kupca. 

Isporuka robe izvršiće se na adresu po želji kupca putem kurirske službe.

Troškove isporuke robe kupcu čija je vrednost jednaka ili veća od 7.000,00 dinara snosi prodavac. Troškove isporuke robe čija je vrednost do 7.000,00 dinara snosi kupac.

Kupac je dužan da primi isporučenu robu i odgovoran je za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao prodavac. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje prodavac ima zbog propuštanja kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac, snosi kupac.

 

SAOBRAZNOST

Prodavac je dužan da kupcu isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac;

2) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

3) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.

 

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca;

3) je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

 

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca.

 

 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija prodavca, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova povrata robe.

 

Pravo na odustanak od ugovora kupac ostvaruje izjavom na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, koju mu je dostavio prodavac prilikom zaključivanja ugovora ili na drugi nedvosmislen način. Kupac može da dostavi popunjen obrazac prodavcu putem pošte na adresu sedišta prodavca ili putem elektronske pošte na adresu reklamacije@autohub.rs.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

 

Ako prodavac omogući kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

 

Protekom roka od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca ili lica koja je on ovlastio za prijem robe prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora.

 

Kada kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

 

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

 

U slučaju odustanka od ugovora, kupac je dužan da bez odlaganja vrati robu prodavcu na adresu koju odredi prodavac, a o čemu će kupac biti blagovremeno obavešten, u ispravnom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana.

 

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Po prijemu robe, stručno lice kod prodavca će istu pregledati, nakon čega će biti doneta odluka da li je vrednost robe umanjena usled gore navedenih razloga.

 

Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe prodavcu osim ako se prodavac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio kupca da je kupac u obavezi da ih plati. 

 

Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od kupca, uključujući i troškove isporuke robe, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac vrši povraćaj na tekući račun kupca koji on odredi, a kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve dodatne troškove. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu. 

Ako kupac ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

 

REKLAMACIJA

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava u cilju otklanjanja nesaobraznosti robe, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u sedištu prodavca, preko telefona, pisanim putem ili elektronskim putem (na e-mail adresu reklamacije@autohub.rs) uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, ugovora i sl.). 

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija kupca. Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim i/ili sms putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Pravo na reklamaciju imaju svi kupci, nezavisno od toga da li su fizička ili pravna lica.

Da bi postupak reklamacije bio pokrenut, neophodno je da kupac:

  •         izjavi reklamaciju na jedan od gore opisanih načina;
  •         dostavi robu na adresu koju mu saopšti prodavac,  sa zahtevom za reklamaciju i kopijom računa ili ugovora o prodaji na daljinu.

Smatraće se da je reklamacija primljena kada roba stigne na adresu magacina koju odredi prodavac, a o kojoj će kupac biti blagovremeno obavešten, i prodavac primi gore pomenutu uredno popunjenu dokumentaciju i od tog trenutka počinje da teče rok za odgovor i rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Troškove prevoza robe do magacina u cilju odlučivanja po zahtevu za reklamaciju snosi kupac. Međutim, ukoliko reklamacija bude usvojena, prodavac će kupcu refundirati ovaj trošak uplatom na račun kupca ukoliko kupac dostavi dokaz o troškovima koje je imao da bi poslao robu.

Reklamacija neće biti usvojena u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njenim korišćenjem suprotno nameni ili tehničkim uputstvima za njenu upotrebu, kao i u slučaju vršenja bilo kakvih popravki ili prepravki na robi ili pokušaju istih od strane neovlašćenih lica.

Ukoliko reklamacija bude usvojen, kupac ima pravo izbora između sledećih mogućnosti:

  •         zamena robe, ili
  •         raskid ugovora i povraćaj cene.

Ukoliko reklamacija bude odbijena, roba se vraća kupcu na njegov zahtev i o njegovom trošku. Ukoliko se kupac, nakon što bude obavešten od strane prodavca da reklamacija nije usvojena, ne izjasni da želi da mu roba bude vraćena u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja, roba se protekom tog roka uništava.

 

POSTUPANJE SA PODACIMA LIČNOSTI

Društvo postupa sa podacima o ličnosti u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka ličnosti koje je objavljeno na Servisu i dostupno je na sledećem linku https://www.autohub.rs/politika-privatnosti.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Servisu, najmanje 8 dana pre dana početka njihove primene. Stupanjem na snagu novih korisničkih Uslova korišćenja i prodaje, ne diraju se prethodno stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi stupaju na snagu i počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

 

U Subotici, dana 31.05.2021. godine                     

Najveća ponuda
Odmah dostupno
Jednostavno poručivanje
Call centar
Tim stručnjaka
Bez posrednika
Najpovoljnije cene